چه مناطقی از ایران هم اکنون در اختیار بیگانگان است

دکتر امیر طاهری توضیح میدهند:

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی استقلال خود را از دست داده است
چه مناطقی از ایران هم اکنون در اختیار بیگانگان است

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

گفتگوی شروان فشندی عضو فرشگرد درباره میدان میلیونی در تلوزیون ایران آریایی

Jahan

هجو و تمسخر عمومی حکومت یکی از شیوه‌های رایج نافرمانی مدنی

Jahan

گزارش محرمانه چپاول مؤسسه های مالی به وزیر اقتصاد

Jahan

پیام مهم شاهزاده رضا پهلوی در خصوص «فراخوانهای تجمعات»

Jahan

مراسم جشن سده در تهران

Jahan

گفتگوی میترا جشنی، عضو فرشگرد درباره فرشگرد و اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران

Jahan