یک رمان ممنوع در ایران: روایت بختیار از «طایفه آخوند»

Jahan
زمان رمان، آخرین سال‌های حکومت قاجار است و نویسنده، با توصیف وضعیت معیشتی خانواده بختیار، ارزشی مردم‌شناسانه به اثر خود می‌بخشد اعتراضات کارگران ایرانی در

در باب روز مادر

Jahan
در هر جامعه‌ای الگوهایی که به‌وسیله نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ها تبلیغ می‌شوند نقش موثری در شکل‌دهی به جامعه دارند و اساسا از همین‌رو