اطراف متحجرینی مانند خمینی پر از تحصیل‌کردگانی بود که دست به دستانش می‌زدند تا متبرک بشود و برای گله گوسفندان می‌فرستادند تا برکت بگیرند

Jahan
بهزاد مهرانی، عضو #فرشگرد، با انتشار این ویدئوی کوتاه نوشته: «اگر فردی دیدید که تحصیل‌کرده بود و جوایز بین‌المللی گرفته بود و چند زبان می‌دانست

دروغ ۱۲

Jahan
برای اولین بار، در تلویزیون من و تو، فیلمی در قالب موزیکال تولید شده با هنرنمایی چهرهای سرشناس و محبوب. دروغ ۱۲ یک روایتی عشقیست،