اتمها

دانش و فناوری

فیزیکدانان راز بزرگی دربارۀ اتم‌ها را حل کردند

cafeliberal
دانشمندان برای چندین دهه به دنبال سرنخ‌هایی در خصوص تمایل کوارک برای کاهش سرعت در اتم‌های بزرگ بودند، اما هیچ دستاوری نداشتند. بتازگی بررسی دقیق...