ارائه

پمپئو "جزئیات تهدیدهای ایران" را به اروپا و ناتو ارائه داده است

cafeliberal
وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار خود از بروکسل “جزئیات تهدیدهای فزاینده” ایران را در اختیار ناتو و مؤتلفان اروپایی آمریکا قرار داده است. به

یک مقام ارشد آمریکایی که مسئول تهیه طرح صلح کشور اسرائیل و فلسطینی ها میباشد گفت که این طرح حدود ۲ ماه دیگر ارائه خواهد شد

cafeliberal
طرحی قابل قبول است که در آن بر پایه یک کشور مستقل فلسطینی که دارای حق حاکمیت مطلق باشد و شرق اورشلیم پایتخت آن قرار