اموالشان

سیاست، تاریخ وجامعه

تیراندازی به سوی گروهی از سوخت‌بران و مصادره اموالشان تحت عنوان سوخت قاچاق

cafeliberal
نیروهای نظامی ایران با تیراندازی به‌سوی گروهی از سوخت‌بران و مجروح کردن دو سوخت‌بر اقدام به مصادره اموالشان تحت عنوان سوخت قاچاق کردند. روز سه...