ایجاد

طرح ایجاد جزایر مصنوعی در دانمارک برای "سیلیکون ولی اروپایی"

cafeliberal
نوار ساحلی جنوب کپنهاگ، پایتخت دانمارک، زمانی بهشت کوچکی بود. در این منطقه که امروز Avedّre Holme خوانده می‌شود جزایر کوچک و دریاچه‌هایی وجود داشتند