بازگشت

سیاست، تاریخ وجامعه

بازگشت نجفی به زندان اوین و لغو نشست بررسی پرونده قتل

cafeliberal
محمدعلی نجفی که با قرار وثیقه یک میلیاردی و به دلیل کسالت از زندان آزاد شده بود، پس از دو روز هنگام مراجعه به دادگاه،...
سیاست، تاریخ وجامعه

نگرانی از بازگشت غده سرطانی آرش صادقی به دلیل فقدان مراقبت‌های پزشکی یک سال پس از جراحی – کمپین حقوق بشر در ایران

cafeliberal
گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی زندانی که پس از خروج تومور سرطانی در کتف راستش در شهریور ۹۷ تاکنون برای معاینه به بیمارستان منتقل نشده...
سیاست، تاریخ وجامعه

در نظرسنجی «پروژه ققنوس ایران» بیش از ۸۲ درصد زنان خواستار بازگشت نظام پادشاهی به کشور هستند

cafeliberal
در نظرسنجی نافرمانی مدنی که توسط «پروژه ققنوس ایران» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام شد، ۸۲ درصد از زنان کشور خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران...
سیاست، تاریخ وجامعه

بازگشت به دوران انتقام جمعی با دادگاه‌های اسلامی

cafeliberal
هوشمند رحیمی‌- هر علمی‌دارای پیشینه و تاریخی است و مطالعه این پیشینه و تاریخ به دانشجو و متخصص آن علم کمک می‌کند تا متوجه باشد...