برمن

سیاست، تاریخ وجامعه

ابراهیم میری، رئیس طایفه لبنانی میری در برمن شبانه دستگیر شد

cafeliberal
ابراهیم میری، رئیس ۴۶ ساله خانواده میری، یکی از باندهای مافیایی است که در شهرهای مختلف آلمان فعالیت داشته است. واحدهای ویژه پلیس آلمان در...