تجارتی

سیاست، تاریخ وجامعه

سونوگرافی از جنین؛ تجارتی پردرآمد برای پزشکان در آلمان

cafeliberal
آیا رشد جنین معمولی است و طفل سالم است؟ برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی، پزشکان نخستین سونوگرافی از جنین را در زنان باردار بین هفته‌های...