تریلیون

سیاست، تاریخ وجامعه

یک تریلیون و هشتصد و شصت و سه میلیارد تومان فقط برای یک ماه

Jahan
مهتاب آباء / بخش فارسی ایران بریفینگ مگر می‌شود این روزها حداقل یک ساعت تلویزیون دیده باشید و تبلیغ «عالیس» را ندیده باشید؛ شرکتی که...