تعریزی

سیاست، تاریخ وجامعه

محکومیت نگین تدریسی، شهروند بهایی، به پنج سال حبس تعریزی

cafeliberal
نگین تدریسی، شهروند بهایی ساکن تهران، در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب...