جایگاهداران

سیاست، تاریخ وجامعه

دولت در برابر تهدید اعتصاب جایگاه‌داران سوخت عقب‌نشینی کرد؛ CNG گران شد

cafeliberal
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG ایران از افزایش ۳۲ درصدی قیمت کارمزد جایگاه‌داران CNG خبر داده و درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین هم تأکید...