24 C
Tehran
دوشنبه, 25 شهریور , 1398

جلسات

اقتصاد سیاست، تاریخ وجامعه

ادامه جلسات دادگاه متهمان غارت بانک سرمایه

cafeliberal
به گزارش میزان، در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود، متهمین مواظب اظهارات خود باشند...
سیاست، تاریخ وجامعه

دانشجویانى که فقط براى تقلب در جلسات امتحان چادر به سر ‌مى‌کنند

cafeliberal
یکى از استادان دانشگاه یزد این هفته وقتى متوجه شد چند دانشجوى چادرى در جلسه امتحان در حال تقلب هستند، از کلیه دانشجویان دختر خواست...