جنگندههای

نشنال اینترست: هرگز به جنگنده‌های تولید داخل ایران نخندید!

Jahan
نشنال اینترست نوشت؛ ایران در نهایت هواپیمای جنگنده ساخت داخلی «کوثر» را ـ که به عنوان یک رقیب جدید در عرصه مبارزات هوایی به عموم