خانهای

سیاست، تاریخ وجامعه

جزئیات حبس ۹ ساله یک خانواده شش‌نفره در خانه‌ای در هلند

cafeliberal
با گذشت چهار روز از کشف و شناسایی زندگی مخفی خانواده‌ای شش‌نفره در یکی از روستاهای هلند، جزئیات بیشتری از این موضوع روشن شده است....