خودروسازیها

اقتصاد

انتقاد از واگذاری خودروسازی‌ها به افراد نااهل

cafeliberal
«محمد علی پورمختار»به برخوردهای قضایی صورت گرفته با مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور اشاره می‌کند و می‌‌افزاید: بهترین راه برای پایان دادن به اعمال نفوذ و...