دستش

رژیم ایران که دستش به خون بیگناهان آلوده است، آمریکا را به جنایات جنگی در افغانستان و یمن متهم می سازد

cafeliberal
رژیم ایران با دخالت جنگی در کشورهای همسایه، مسؤول کشتار ده های هزار نفر غیرنظامی بوده حکومت ایران جبهه جدیدی را در صحنه دیپلماتیک و...
ajax-loader