دستهبندی

سیاست، تاریخ وجامعه

"جنبش هویت‌طلبان" در آلمان به عنوان راست افراطی دسته‌بندی شد

cafeliberal
سازمان امنیت داخلی آلمان از سال ۲۰۱۶ سوء ظن داشت که گروهی که خود را “جنبش هویت‌طلبان” می‌نامد ممکن است راست افراطی باشد. دلیل این سوء...