دوراهی

سیاست، تاریخ وجامعه

دونالد ترامپ در دوراهیِ مقابله با رژیم تروریستی در ایران

cafeliberal
زمان فیلی- تنش‌آفرینی جنگ‌طلبانه‌ی امروز رژیم تروریستی اسلامی در تهران، پیش از هر چیز ابتدا یادآوردِ تهدیدهای خمینی علیه صدام می‌باشد که، در نهایت به...
سیاست، تاریخ وجامعه

ملت ایران بر سر دوراهی انتخاب مبارزه مدنی و یا خیزش ملی برای ر‌هایی از جمهوری اسلامی            

cafeliberal
جمشید عنبرستانی – مبارزه مدنی یا به عبارتی مبارزه خشونت‌پرهیز توسط یک فرد و یا یک گروه کوچک و یا بزرگ، برای نیل به خواسته...