دکترمظفربقائی

صادق هدایت و دکترمظفّربقائی، علی میرفطروس

Jahan
* صادق هدایت ازشیفتگان دکتربقائی بودبطوریکه برای شنیدن سخنرانی های بقائی درمجلس و حضوردرلُژ تماشاچیان ازاو[بقائی] بلیط می گرفت. * ایراندوستی،اعتقادبه تمامیّت ارضی ایران و