راز

سیاست، تاریخ وجامعه

«خط سوم» و راز وُ رمز ۲۸ مرداد ۳۲، علی میرفطروس

cafeliberal
درحالیکه روشنفکران و رهبران سوسیالیست شیلی ضمن نقدعملکردهای چپ روانۀ خود در وقوع کودتای خونبارِ «پینوشه» علیه دولت «آلنده»، ازملّت شیلی عذرخواهی کرده و راه...
سیاست، تاریخ وجامعه

مسجد سید عزیز الله و راز ماندگاری شورای نگهبان

Jahan
ایران بریفینگ / امیر فرشاد ابراهیمی / محمود صادقی نماینده تهران از تعدادی از کاندیداهای انتخاباتی خبر داده که شهادت داده‌اند شورای نگهبان آن‌ها را...
دانش و فناوری

فیزیکدانان راز بزرگی دربارۀ اتم‌ها را حل کردند

cafeliberal
دانشمندان برای چندین دهه به دنبال سرنخ‌هایی در خصوص تمایل کوارک برای کاهش سرعت در اتم‌های بزرگ بودند، اما هیچ دستاوری نداشتند. بتازگی بررسی دقیق...