راهحل

سیاست، تاریخ وجامعه

تحلیلگر آلمانی: تنها راه‌حل منطقی مذاکره مستقیم ایران و آمریکا است

cafeliberal
فولکر پرتس، رئیس “بنیاد علم و سیاست” تفسیری برای روزنامه آلمانی و اقتصادی “هندلزبلات” نوشته است. او در این تفسیر تنش بین ایران و آمریکا...