زهی

سیاست، تاریخ وجامعه

تبعید زندانیان سیاسی علی پژگل و نور احمد حسن زهی به زندان خلخال

cafeliberal
زندانیان سیاسی علی پژگل و نور احمد حسن زهی به زندان خلخال تبعید شدند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز چهارشنبه سوم مهرماه ۹۸ نوراحمد...