طایفه

سیاست، تاریخ وجامعه

ابراهیم میری، رئیس طایفه لبنانی میری در برمن شبانه دستگیر شد

cafeliberal
ابراهیم میری، رئیس ۴۶ ساله خانواده میری، یکی از باندهای مافیایی است که در شهرهای مختلف آلمان فعالیت داشته است. واحدهای ویژه پلیس آلمان در...
فرهنگ و هنر-سبک زندگی

یک رمان ممنوع در ایران: روایت بختیار از «طایفه آخوند»

Jahan
زمان رمان، آخرین سال‌های حکومت قاجار است و نویسنده، با توصیف وضعیت معیشتی خانواده بختیار، ارزشی مردم‌شناسانه به اثر خود می‌بخشد اعتراضات کارگران ایرانی در...