عریضه

سیاست، تاریخ وجامعه

عریضه جهانی با بیش از یک میلیون امضا برای آزادی نسرین ستوده

cafeliberal
به گزارش عفو بین‌الملل، بیش از یک میلیون نفر در ۲۰۰ کشور جهان در کارزار این سازمان حقوق بشری شرکت کرده و با امضای عریضه‌ای...