قرص

سیاست، تاریخ وجامعه

قرص ضدبارداری و فرصت تسویه حساب با علی مطهری

cafeliberal
یکی از کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر “درجات ترقی علی مطهری در امر تهدید” را اینگونه دسته‌بندی کرده است: «هل دادن، کف‌گرگی‌، پوفیوز، اردنگی، مشت، قرص ضدبارداری.»...
سیاست، تاریخ وجامعه

علی مطهری به دختر دانشجو: قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم

cafeliberal
علی مطهری نماینده مجلس در نشستی در دانشگاه بهشتی، در پاسخ به یک دانشجوی دختر که گفته بود لطفا قرص ضدفراموشی به‌همراه داشته باشید، گفت:...