لیلازافزایش

اقتصاد

لیلاز:افزایش نرخ تورم،التهاب جامعه رادر پی دارد

cafeliberal
گروه اقتصادی_ رسانه ها: سعید لیلاز، اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ تورم واکنش نشان داد.لیلاز نوشت: آقاي دژپسند،...