ملت

غارت ثروت ملت توسط غارتگران به بهانه دورزدن تحریم ها تا کی؟

Jahan
صدور انقلاب، نخبگان وسرمایه ها هیچ! محمدعلی مشفق – کلمه مگرنه این است که با صدورمغزها وسرمایه ها و… درطول چهاردهه آیا بواقع دستمان ازهمه

زبان مشترک ملت یگانه ایران؛ زبان مادری مردمان ایران

cafeliberal
ایران یکی از کشورهای کهن تاریخ بشریت است که دارای ایستارها، آیین‌ها، ادیان، زبان ها/گویش ها وهویت‌های قومی گوناگون است. در چهاردهه حکمرانی ایدئولوژیک جمهوری