میرفطروس

ما و «نفرین‌شدگان تاریخ»، علی میرفطروس

Jahan
• با شکستِ احزاب و ایدئولوژی های فریبا،سخن گفتن از محمدعلی فروغی،سیدحسن تقی زاده، دکترمظفّربقائی،حسین مکّی،خلیل ملکی ودیگر«نفرین شدگان تاریخ معاصر» یک ضرورت تاریخی واخلاقی

صادق هدایت و دکترمظفّربقائی، علی میرفطروس

Jahan
* صادق هدایت ازشیفتگان دکتربقائی بودبطوریکه برای شنیدن سخنرانی های بقائی درمجلس و حضوردرلُژ تماشاچیان ازاو[بقائی] بلیط می گرفت. * ایراندوستی،اعتقادبه تمامیّت ارضی ایران و