نشیمن

سیاست، تاریخ وجامعه

دفترهای کار و اتاق‌های نشیمن متحرک در نمایشگاه خودروی توکیو

cafeliberal
امسال نمایشگاه صنعت خودروسازی توکیو نگاه گسترده‌ای به آینده انداخته است. در این نمایشگاه زندگی مدرن و متحرک در مرکز توجه قرار گرفته است. “نمایش...