هیهات

سیاست، تاریخ وجامعه

اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه با شعار هیهات مناالذله

cafeliberal
اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وارد هفدهمین روز خود شد. روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۹۸ کارگران نیشکر هفت‌تپه در حمایت از همکاران اخراجی...