گردونه

سیاست، تاریخ وجامعه

 ملت و اپوزیسیون و تشکیلات سیاسی در گردونه وهم و خوش‌خیالی

cafeliberal
جمشید عنبرستانی – در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی معیار برای سنجش مدنیت، توسعه، پیشرفت و رفاه ملت‌ها و جایگاه آنان در مقایسه با دیگر...