۲۰۱۹

آیا اروپا پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ دگرگون خواهد شد؟

cafeliberal
  امین درودگر از روز پنجشنبه ۲۳ مه ۲۰۱۹ به مدت سه روز انتخابات پارلمان اروپا درکشورهای اروپایی  برگزار می‌شود. امین درودگر، روزنامه‌نگار، در تحلیلی